I need a translation!

Need help with translating WW1, Inter-War or WW2 related documents or information?
User avatar
Schmauser
Member
Posts: 905
Joined: 11 Mar 2002 13:55
Location: UK

I need a translation!

Post by Schmauser » 28 Jun 2002 02:24

Can anyone help me!? I don't know what language this is and I need it translated into english please. :oops:

ODPOWIEDZIALNO¦Æ ZA ZBRODNIE POPE£NIONE W STUTTHOFIE. PROCESY

Wyzwolenie nie zamknê³o historii obozu koncentracyjnego Stutthof. Do rozwi±zania pozosta³ niezwykle istotny problem - poci±gniêcie do odpowiedzialno¶ci ludzi, którzy przyczynili siê do ¶mierci tysiêcy ludzi.
Natychmiast po wyzwoleniu w³adze polskie przyst±pi³y do zbierania dowodów zbrodni pope³nionych w Stutthofie. Pierwszy materia³ dowodowy stanowi³ raport radzieckiej Nadzwyczajnej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich powo³anej przez dowódcê 48 Armii. Od po³owy 1945 roku ¶ledztwo w sprawie Stutthofu prowadzi³ sêdzia Antoni Zachariasiewicz oddelegowany z G³ównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce do Gdañska. Zgromadzony materia³ dowodowy stanowi³ podstawê do przygotowania pierwszych procesów przeciwko zatrzymanym przez wojska radzieckie cz³onkom za³ogi SS i wiê¼niom funkcyjnym z obozu Stutthof oraz do wyst±pienia do w³adz okupacyjnych w strefie amerykañskiej, angielskiej i francuskiej w Niemczech o ekstradycjê zatrzymanych tam cz³onków stutthofskiej za³ogi SS.
Pierwszy proces odby³ siê przed Specjalnym S±dem Karnym w Gdañsku w dniach od 25 kwietnia do l czerwca 1946 roku. Na ³awie oskar¿onych zasiedli: jeden SS-man, sze¶æ nadzorczyñ oraz o¶miu wiê¼niów funkcyjnych. S±d wyda³ nastêpuj±ce wyroki: SS-Oberscharführer Johann Paulus oraz nadzorczynie Wanda Klaff, Gerda Steinhoff, El¿bieta Becker, Ewa Paradies i Jenny Bark-mann zostali skazani na karê ¶mierci. Wiê¼niowie funkcyjni, pos³uszni SS-manom w dziele mordu: Józef Reiter, Wac³aw Koz³owski, Franciszek Szopiñski, Tadeusz Kopczyñski i Jan Breit równie¿ otrzymali wyroki ¶mierci. Wyroki te wykonano publicznie w Gdañsku 4 lipca 1946 roku. Ponadto w procesie tym zostali skazani: nadzorczym Erna Beilhardt na 5 lat i sztubowy Kazimierz Kowalski na 3 lata wiêzienia.
Kolejny du¿y proces odby³ siê w Gdañsku przed S±dem Okrêgowym w dniach od 8 do 31 pa¼dziernika 1947 roku. S±dzono 24 SS-manów i jednego wiê¼nia funkcyjnego. Ze wzglêdu na wysokie funkcje, jakie oskar¿eni pe³nili w obozie, proces ten mia³ du¿e znaczenie. W jego wyniku kierownika III Wydzia³u SS-Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS-Oberscharführera Ewalda Fotha, SS-Oberscharführera Alberta Paulitza, SS-Unterscharführera Fritza Petersa, SS-Oberscharführera Hansa Racha, SS-Rottenführera Karla Zurella, SS-Unterscharführera Kurta Dietricha, SS-Rottenführera, Karla Eggerta, SS-Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Alfreda Nickolaysena skazano na karê ¶mierci. Wyroki te zosta³y wykonane.
Ponadto karê do¿ywotniego wiêzienia otrzyma³ kierownik Politische Abteilung (Wydzia³u Politycznego) SS-Unterscharführer Erich Thun. Na 15 lat wiêzienia skazany zosta³ SS-Hauptsturmführer Wilhelm Vogler. Na 12 lat wiêzienia skazano SS-Unterscharführera Edwarda Zerlina. Wyroki po 10 lat wiêzienia otrzymali SS-Unterscharführerzy Oskar Gottschau i Emil Wenzel, SS-Rottenführerzy Adolf Grams i Werner Wellnitz; wyroki po 8 lat wiêzienia: SS-Unterscharführerzy Johannes Goertz i Adalbert Wolter, SS-mani: Karol Reger, Martin Stage i Joseph Wennhardt; wyroki po 3 lata wiêzienia: SS-Scharführer Walter Englert i SS-Unterscharführer Hugo Ziehm.
W kolejnych dwóch procesach przed tym samym s±dem w dniach od 5 do 10 listopada 1947 roku i od 19 do 29 listopada 1947 roku stanê³o 39 SS-manów i jeden wiêzieñ funkcyjny. S±d wyda³ jeden wyrok do¿ywotniego wiêzienia oraz kary wiêzienia od 7 miesiêcy do 15 lat.
W 1949 roku S±d w Toruniu skaza³ SS-Hauptsturmführera Hansa Jacobi, komendanta podobozów wchodz±cych w sk³ad Baukomando Weichsel na 3 lata wiêzienia, a s±d w Gdañsku w 1953 roku skaza³ SS-mana Hansa Bielawê na 12 lat wiêzienia.
Przed polskim s±dem nie stan±³ ¿aden z komendantów obozu Stutthof. SS--Sturmbannführer Max Pau³y, od wrze¶nia 1942 komendant KL Neuengamme, s±dzony by³ wraz z innymi cz³onkami za³ogi tego obozu w Hamburgu od 18 marca do 3 maja 1946 roku. Akt oskar¿enia pomin±³ jednak zbrodnie pope³nione przez niego w KL Stutthof. Pauly, skazany na ¶mieræ za zbrodnie pope³nione w KL Neuengamme, stracony zosta³ 6 pa¼dziernika 1946 roku.
Drugi komendant obozu Stutthof, SS-SturmbannführerPaul, Werner Hoppe stan±³ przed s±dem w Bochum (RFN) dopiero w 1955 roku. S±d skaza³ go pocz±tkowo na 5 lat i 3 miesi±ce wiêzienia, a po rozprawie rewizyjnej w 1957 roku na 9 lat wiêzienia. Wyszed³ z wiêzienia 18 miesiêcy przed up³ywem kary.
Równie¿ w 1957 roku podczas rozprawy rewizyjnej P.W. Hoppego stan±³ przed s±dem sanitariusz SS-Unterscharführer Otto Knott, oskar¿ony m.in. o mordowanie wiê¼niów w komorze gazowej. S±d skaza³ go tylko na 3 lata i 3 miesi±ce wiêzienia.
W 1955 roku w Bochum rozpoczêto ¶ledztwo przeciwko naczelnemu lekarzowi obozu dr. Otto Heidlowi. Pope³ni³ on samobójstwo w wiêzieniu.
W 1964 roku odby³ siê w Tybindze (RFN) proces przeciwko szefowi szpitala obozowego SS-Hauptscharführerowi Otto Hauptowi, funkcjonariuszowi Wydzia³u Politycznego obozu, SS-Oberscharführerowi Bernardowi Llidtke oraz ponownie przeciwko sanitariuszowi Otto Knottowi. Kary wymierzone przez s±d by³y znacznie ni¿sze od tych, jakich domaga³ siê prokurator. Otto Haupt zosta³ skazany na 12 lat wiezienia, Bernard Lüdtke na 8 lat, a Otto Knott zosta³ tym razem uniewinniony. Obu skazanym s±d zaliczy³ w poczet kary areszt ¶ledczy. ¦wiadków z Polski nie by³o ani w procesie w Bochum, ani w Tybindze.
Kilkunastu cz³onków za³ogi KL Stutthof odpowiadano w ramach procesów dotycz±cych zbrodni pope³nionych w innych obozach koncentracyjnych, jako cz³onkowie równie¿ tamtych za³óg.
W procesach zbrodniarzy KL Stutthof s±dzonych by³o ³±cznie 72 SS-manów i 6 nadzorczyñ. Stanowi to nik³y procent w stosunku do liczby tych, którzy z oko³o 2000 licz±cej za³ogi SS powinni stan±æ przed s±dem.
JANINA GRABOWSKA

~Regards Schmauser

User avatar
Antti V
Member
Posts: 296
Joined: 12 Mar 2002 18:54
Location: Finland

Post by Antti V » 28 Jun 2002 10:23

I can´t translate it, but it looks like Polish language. :?

Silent
Member
Posts: 4
Joined: 23 Jun 2002 11:46
Location: Germany

Post by Silent » 28 Jun 2002 10:24

Though i'm not an expert at this, i guess it's polish language. Perhaps our member "HETMAN" could help you. Send him a PN.

User avatar
Schmauser
Member
Posts: 905
Joined: 11 Mar 2002 13:55
Location: UK

Post by Schmauser » 28 Jun 2002 12:24

Antti V, Silent,

Thanks for the help, really appreciate it :D

User avatar
Zapfenstreich
Member
Posts: 630
Joined: 10 Mar 2002 19:58
Location: The Old Northwest Territory

Legal Actions

Post by Zapfenstreich » 28 Jun 2002 16:16

Schmauser

It looks like it might be a report of indictments and prosecutorial action against Allgemeine SS and Concentration Camp personnel.

Best I can give you.

Z

User avatar
Schmauser
Member
Posts: 905
Joined: 11 Mar 2002 13:55
Location: UK

Post by Schmauser » 28 Jun 2002 17:28

Hi Zapfenstreich,

I think it is too, I just need someone to translate it for me. Hopefully HETMAN can do it :D

~Regards Schmauser

Researcher
Member
Posts: 857
Joined: 29 Apr 2002 19:21
Location: Nottingham, England

Polish text

Post by Researcher » 28 Jun 2002 18:54

The text contains a summary of the Trials against the staff and functionaries of KZ Stuffhof. The can make out that the largest trial took place in Gdansk during Oct 1947. I think 10 were sentenced to death.

Regards
Researcher

Davey Boy
Member
Posts: 1504
Joined: 10 Mar 2002 13:51
Location: Australia

Post by Davey Boy » 02 Jul 2002 11:27

Pardon the typos, I sorta rushed through it. :D


"Polish authorities began collecting evidence about the crimes committed at the Stutthof camp right after its liberation. The first batch of evidence was a report by a Special Soviet Commission set up by the 48th Army to investigate Nazi war crimes. From mid-1945, the Stutthof case was headed by Antoni Zachariasziewicz, from the Gdansk division of the Central Committee for the Investigation of Nazi War Crimes in Poland. The material collected was the basis for preparing the first series of processes against former Stutthof camp functionaries and kapos captured by the Red Army. It was also used to prepare extradition requests for members of the Stutthof camp SS held in the American, English and French zones of occupation.
The Special Penal Court in Gdansk heard the first of the Stutthof cases on April 25-June 1, 1946. On conclusion of the hearing, SS-Oberscharfuhrer Johann Paulus and camp supervisors Wanda Klaff, Gerda Steinhoff, Elizabeth Becker, Ewa Paradies and Jenny Bark were sentenced to death, as were Jozef Reiter, Waclaw Kozlowski, Franz Szopinski, Tadeusz Kopczynski and Jan Breit – all former camp prisoners who collaborated with the SS in committing murder. Two camp functionaries – Erna Beilhardt and Kazimierz Kowalski – were given prison sentences of 3 years. The executions were held publicly in Gdansk on July 4, 1946.
Another series of hearings – this time against 24 SS men and one kapo - were held at the District Court in Gdansk from October 8 to 31, 1947. SS-Hauptsturmführer Theodore Meyer, Jewish camp commandant SS-Oberscharführer Ewald Foth, SS-Oberscharführer Albert Paulitz, SS-Unterscharführera Fritz Peters, SS-Oberscharführer Hans Rach, SS-Rottenführer Karl Zurell, SS-Unterscharführer Kurt Dietrich, SS-Rottenführer Karl Eggert, SS-Rottenführer Paul Wellnitz and kapo Alfred Nickolaysen were all sentenced to death and executed. Politische Abteilung commandant SS-Unterscharführer Erich Thun was given life in prison; sentences of10 years were handed out to SS-Unterscharführers Oskar Gottschau and Emil Wenzel, as well as SS-Rottenführers Adolf Grams and Werner Wellnitz; SS-Unterscharführers Johannes Goertz and Adalbert Wolter, as well as SS-men Karol Reger, Martin Stage and Joseph Wennhardt were each put away for 8 years; SS-Scharführer Walter Englert and SS-Unterscharführer Hugo Ziehm were given 3 years. The same court handled another two series of Stutthof cases (November 5 to 10 and November 19 to 29, 1947) in which 39 SS-men and one kapo were tried. The verdicts included one life sentence, as well as sentences ranging from 7 months to 15 years.
In 1949, a court in Torun sentenced SS-Hauptsturmführer Hans Jacobi – commandant in charge of sub-camps of the Baukomando Weischesel – to 3 years. While in 1953, a court in Gdansk sentenced SS-man Hans Bielaw to 12 years.
One of the Stutthof commandants, SS-Sturmbannführer Max Pauly, was not tried in Poland. The case against him was heard in Hamburg in 1946 and did not include his alleged crimes committed at Stutthof. However, he was found guilty of crimes committed at KZ Neuengamme – where he was commandant from August 1942 – and sentenced to death. The execution was carried out on October 6, 1946.
SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe, another of the Stutthof commandants, ended up in a court in Bochum in 1955. At first, the court sentenced him to 5 years and three months prison, but after a review of the case in 1957, the prison term was lengthened to 9 years. He was released 18 months short of serving the full term. The court in Bochum also tried SS-Unterscharführer Otto Knott – a medical officer alleged to have murdered prisoners in gas chambers. He was found guilty, but only sentenced to a prison term of 3 years and 3 months. Stutthof’s head doctor Otto Heidl was also going to be tried in Bochum, but escaped justice by committing suicide in August, 1955.
Another series of cases against Stutthof men were heard in Tybind, West Germany, in 1964. The accused included SS-Hauptscharführer Otto Haupt and SS-Oberscharführer Bernard Ludtke, as well as Otto Knott. The sentences handed out by the court were much lighter than demanded by the prosecution: Haupt got 12 years and Ludtke 8. Knott was found not guilty this time around. Neither of the West German courts chose to call witnesses from Poland.
All in all, 72 SS-men and 6 functionaries of KZ Stutthof were brought to justice. That’s a relatively small number considering that about 2000 Nazis manned the camp."

User avatar
Schmauser
Member
Posts: 905
Joined: 11 Mar 2002 13:55
Location: UK

Post by Schmauser » 02 Jul 2002 12:35

Hey Thanks HETMAN, that's really great, I appreciate it :D

Return to “Translation help: Breaking the Sound Barrier”